Kandidáti

Ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, kde pracuje již od roku 2002 a za jeho působení pomohla nadace již stovkám projektů i organizací, které jsou v souladu s jejím posláním. Tím je obnova stabilních lesních ekosystémů, podpora výzkumných projektů, realizace konkrétních ochranářských opatření nebo zapojování veřejnosti a zvyšování jejího zájmu o přírodu, ve které žijí. V neposlední řadě se nadace zabývá i formováním pozitivního vztahu obyvatel a návštěvníků Jizerských hor a to ať již prostřednictvím podpory ekologické výchovy dětí na školách, tak akcemi pro veřejnost.

Od roku 1991 je členem skautského oddílu, který má více než třicetiletou tradici. V roce 1999 se stal oddílovým vedoucím, kterým je dodnes. Pod jeho rukama prošlo několik desítek mladých lidí, které myšlenky skautingu pozitivně ovlivnily. Pomohl vychovat lidi, kteří jsou dnes úspěšní, lidské společnosti prospěšní a zároveň si zachovávající morální hodnoty. Této činnosti se věnuje ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. Potýká se s nedostatkem financí alespoň na základní potřeby oddílu, nepříliš vstřícným přístupem města, které by mělo být naopak rádo, že na jeho území působí celá řada organizací, které nabízejí dětem kvalitní trávení volného času.

Zastupitelem Statutárního města Liberec se stal v roce 2013, ale na pozitivním posouváním jeho rodného města pracuje již mnohem déle. V roce 2011 se stal místopředsedou komise pro životní prostředí v Liberci a členem správní rady Ekofondu, kterým je dodnes. Od roku 2012 zastává i funkci člena výboru zemědělství a životního prostředí zastupitelstva Libereckého kraje. V témže roce byl jmenován do dozorčí rady společnosti KORID LK, která má na starosti koordinaci a integraci veřejné dopravy v Libereckém kraji. Zároveň se stal místopředsedou komise pro rozvoj a strategického plánování města Liberec, která se převážně věnovala Aktualizaci strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020. Je členem Strany zelených.

Krom výše zmíněného se zabývá i problematikou systému centrálního zásobování tepla v Liberci. Jeho cena je v porovnání s ostatními městy nejvyšší a za poslední roky se nestalo nic, co by tento fakt posouvalo pozitivním směrem. Liberec mýval relativně dobrou pozici, ale chybná rozhodnutí předchozího vedení (převážně pod taktovkou ODS), dostala obyvatele našeho města do náročné situace. Privatizací spalovny přišlo město o jakoukoliv možnost tento ziskový subjekt kontrolovat či ovlivňovat – výměnou za jeho prodej byl úvěr, který byl využit na výstavbu hokejové arény. Teplárna, kde městu zůstal minoritní 30% podíl, „opomenula“ řádnou a postupnou investici především do rozvodů neefektivních a na dnešní dobu předimenzovaných parovodů.

Soustředila se spíše na vyvádění prostředků do vlastních dceřiných společností, u kterých si objednávala předražené externí služby, jenž by zvládla vlastními silami mnohem levněji a efektivněji. Vše probíhalo i pod dohledem členů představenstva, kteří byli jmenováni městem, a tuto funkci měli spíše jako trafiku s pro ně příjemnou 35 tis. odměnou každý měsíc. O to více je smutnější, že zvláště zástupci ČSSD odmítali soustavně poskytovat alespoň základní informace o společnosti samotné, nehledě na jejich zcela zjevnou nekompetentnost.

Souhrnem všeho uvedeného má před sebou Liberec velice závažnou hrozbu neřízeného rozpadu systému centrálního zásobování teplem, které při okamžitém neřešení, povede ke skokovému zdražení tepla pro ty obyvatele, kteří nemají možnost přejít na jiný systém vytápění. Stejný problém však hrozí i řadě městských a krajských organizací, jako jsou školy, školky, úřady a mnohé další.

Změna pro Liberec nebude od tohoto problému odvracet oči a dělat „že se nic neděje“, ale začne se jím akutně zabývat. V prvé řadě na základě výběrového řízení jmenuje své zástupce v představenstvu Teplárny Liberec, a.s., kteří budou odborníci na dané téma. Politikům zůstane kontrola z pozice člena dozorčí rady. Je potřebné vypracovat expertní studii, která zhodnotí možnosti dalšího fungování systému centrálního zásobování teplem a to ať z pohledu technického, ekonomického, bezpečnostního, ekologického i dlouhodobě udržitelného. Následně musí dojít k aktualizaci energetické koncepce města a vést jednání s majoritním akcionářem – společností MVV o dalším fungování jak spalovny, tak i teplárny nejen ku prospěchu firmy samotné, ale také ku prospěchu obyvatel města Liberec.

Za neméně podstatnou považuje i podporu kvalitního trávení volného času dětí. V Liberci působí celá řada organizací, které poskytují tisícům dětí kvalitní a smysluplné mimoškolní aktivity pro děti a mládež v podobě různých turistických, sportovních, umělecko kulturních apod. uskupení. Z velké většiny jsou zabezpečovány na dobrovolnické bázi vedoucími a jejich pomocníky, kteří se těmto činnostem věnují ve svém volném čase a to zcela bez na nároku na jakoukoliv odměnu. Právě jim patří pozornost a podpora ze strany města.

Město Liberec však dlouhodobě podporuje převážně masový sport v podobě výstavby multifunkční arény, rekonstrukce fotbalového hřiště a podobně. Není to zcela špatně, i tyto sporty si zaslouží svou pozornost, ale nesmí se pak zapomínat na všechny ostatní. V minulosti nebyl brán prakticky žádný ohled na klubovny jednotlivých organizací a při masovém prodeji městských domů, nebyla historická existence těchto prostor brána na zřetel. Výsledkem pak bylo, že řada dětských organizací přišla o střechu nad hlavou a to často bez náhrady.

I v případě skautů, kteří mají v Liberci silné zastoupení, došlo k jejich vystěhování z řady lokalit. Dnes působí naštěstí i nadále na několika místech, ale jejich centrem je dožilý a zchátralý objekt bývalé učňovské školy v Hanychově. V zásadě dar, kteří skauti dostali, je dnes staví před náročnou otázku, jak objekt přebudovat, aby splňoval alespoň základní podmínky pro dlouhodobou udržitelnost. Krom podpory všech organizací, které se věnují mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, by byl rád, kdyby město pomohlo s obnovou i hlavní skautské základny v Liberci na důstojné místo pro setkávání a realizaci atraktivního programu pro děti a mládež.

Názory a komentáře