Jsme vytrvalí, máme za sebou již výsledky a nemáme žádné korupční skandály. Představujeme Vám naše kandidáty do komunálních voleb na období 2018 - 2022:
Jan Korytář   46 let, politik, ekolog, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zakladatel Krajského protikorupčního pracoviště
Karolína Hrbková  37 let, inženýrka zahradní a krajinářské tvorby, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch.
10
volte č.
Josef Šedlbauer  49 let, vedoucí katedry a garant studia nanotechnologií na TUL, člen dozorčí rady DPML, předseda správní rady Společnosti pro Jizerské hory.
Pavla Haidlová   55 let, zastupitelka města, předsedkyně Výboru pro územní plánování členka Komise pro kulturu a cestovní ruch.
Ondřej Petrovský  37 let, zastupitel města, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, ve- doucí skautského odd- ílu, člen dozorčí rady Teplárny Liberec.
Marie Pavlová 74 let, zastupitelka města, dříve za ČSSD, od roku 2010 za Změnu pro Liberec.
Jindřich Felcman 34 let, právník, special- ista na územní plánování, 7 let praxe na krajském úřadu, nyní více než dva roky OSVČ, předseda liberecké strany Zelených.
Zuzana Tachovská 47 let, zastupitelka města za Změnu pro Liberec od roku 2012, zakladatelka a předsedkyně spolku Lidi pro Liberec.
Václav Smrkovský 75 let, jednatel staveb- ních firem, člen Klubu hudební mládeže Liberec, místopředse- da osadního výboru Janův Důl.
Kateřina Absolonová 52 let, lékařka, zas- tupitelka města, předsedkyně zdravotní a sociální komise.
Jindřich Gubiš 32 let, předseda Spolku za estetiku veřejného porstoru, předseda správní rady fondu kultury a ces- tovního ruchu.
Halina Doležalová  52 let, jzdravotní ses- tra, spoluzakladatelka hospicového hnutí v Liberci, členka huma- nitní komise.
Vladimír Vrabec  39 let, památkář, pořa- datel festivalu Ještědská odysea.
Anna Kšírová   34let, lékařka, orga- nizátorka vzdělávacích a podpůrných akcí pro rodiče malých dětí, lektorka nošení dětí v šátku.
Jiří Čeček  62 let, zastupitel, překladatel a publicista.
Jana Novotná Jahodová   45 let, majitelka a jed- natelka Pekařství a cukrárny Jahůdka.
Ladislav Kořínek 60 let, stavební tech- nik, spoluzakladatel a ředitel spolku D.R.A.K., který se věnuje zdravotně postiženým občanům.
Anna Stárková  41 let, středoškolská pedagožka, na mateřské dovolené.
Richard Thomas Hunter 53 let, ředitel a zakla- datel SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH, učitel angličtiny.
Zuzana Rysková 23 let, ušitelka v mateřské škole.
Martin Cicvárek 52 let, z podnikatel v energetice a obnovitel- ných zdrojích, člen Aeroklubu Liberec.
Renata Říhová 52 let, zdravotní ses- tra, spoluzakladatelka hospicového hnutí v Liberci, členka human- itní komise.
Petr Grajcár 53 let, terénní pracov- ník Komunitních prací Liberec, o. p. s. .
Radka Benešová 32 let, lektorka a překladatelka.
František Chalupný 73 let, stavební projek- tant, člen výboru pro rozvoj a územní plánování.
Alena Riedlová 74 let, důchodkyně.
Václav Kmoch 33 let, sklář, člen mys- liveckého sdružení Machnín, člen spolku přátel Ostašova a ko- munity historického šermu.
Eva Vondráčková 40 let, ekonomka.
Hana Fialová 59 let, psychoter- apeutka, kinezioložka, stavební inženýrka.
Jiří Krupička 20 let, student.
Pavlína Chalupná 71 let, důchodkyně.
Jan Červený 45 let, asistent pre- vence kriminality, fot- balový trenér mládeže, sportovec, idealista.
Zora Lajksnerová 49 let, zubní lékařka, propagátorka tradiční čínské medicíny, členka BK Variace.
Ladislav Haidl 54 let, sklářský de- signer, tlumočník, člen Spolku přátel Ostašova.
Věra Kasalová 86 let, důchodkyně.
Jiří Vašák 70 let, podnikatel. .
Anna Korytářová 22 let, student.
Ondřej Kači 34 let, počítačový grafik a úspěšný fotograf.
Martina Burešová 45 let, učitelka, projek- tování a realizace zahrad.
START START NAŠE PLÁNY NAŠE PLÁNY A PROČ ? A PROČ ? NAŠE VÝSLEDKY NAŠE VÝSLEDKY KONTAKT KONTAKT KDO JSME ? KDO JSME ?