Stanovy spolku

Čl. 1
Obecná ustanovení

 1. Název: Změna pro Liberec, z.s.
 2. Sídlo: U Nisy 362/6, Liberec 3, PSČ: 460 01

Spolek s názvem Změna pro Liberec, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným sdružením občanů (dále jen „členů“) ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

Čl. 2
Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolný a nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3
Hlavní cíle a činnosti spolku (účel spolku)

 1. Změna a kultivace politického, podnikatelského a společenského prostředí v městě Liberec,
 2. Vytváření nekorupčního, přirozeně konkurenčního prostředí,
 3. Zapojování veřejnosti do správy věcí veřejných dle principů agendy 21,
 4. Rozvoj občanské společnosti,
 5. Podpora a organizování veřejných debat a seminářů na aktuální témata,
 6. Komunikace s médii,
 7. Šíření informací vztahujících se k cílům spolku,
 8. Využívání kontaktů a odborného zázemí pro spolupráci ve věcech veřejných,
 9. Příprava a realizace akcí a projektů vedoucích k naplňování cílů spolku,
 10. Ochrana přírody a krajiny.

Čl. 4
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Stanovy jsou dostupné na internetových stránkách spolku.
 2. Předpokladem členství je minimálně roční činnost ve prospěch cílů spolku.
 3. Další podmínky stanoví členská schůze.
 4. Členství vzniká:
  1. podpisem na prezenční listině na zakládající schůzi sdružení dne 21. 6. 2011
  2. přijetím členskou schůzí spolku na základě písemné přihlášky
 5. Rozhodnutí, kterým se člen přijímá, se vydává formou písemného zápisu s podpisem předsedy
 6. Rozhodnutí, kterým se zájemce o členství nepřijímá, se činí formou dopisu zájemci.
 7. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením radě spolku,
  2. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze spolku – členská schůze může zrušit členství, pokud člen závažně či opakovaně poruší stanovy spolku nebo pokud svým jednáním hrubě poškozuje zájmy spolku.
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem spolku.
 8. Zánikem členství zanikají všechny funkce člena ve spolku.
 9. Členové jsou evidování na členské listině, dokladem členství je členský průkaz vydaný radou. Seznam členů spolku není veřejně dostupný.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:
  1. být informován o plánech a o činnosti spolku a jeho orgánů,
  2. být informován o hospodaření a o využití získaných prostředků hospodařením spolku,
  3. podílet se na činnosti spolku
  4. účastnit se jednání členské schůze,
  5. vznášet návrhy a podněty, vyjadřovat se k otázkám činnosti spolku a hlasovat o nich na členské schůzi,
  6. volit do orgánů spolku,
  7. být volen do orgánů spolku,
  8. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy spolku,
  2. jednat v souladu se zaměřením a posláním spolku a podílet se podle svých možností na jeho činnosti,
  3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  5. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  6. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze spolku (dále členská schůze),
  2. rada spolku (dále rada)
  3. předseda a 2 místopředsedové
  4. revizní komise spolku (dále revizní komise)
 2. Orgány spolku volí členská schůze. Členové rady a revizní komise musí být řádnými členy spolku. Volební období rady a revizní komise je dvouleté.

Čl. 7
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 3. Řádnou členskou schůzi svolává rada spolku minimálně jednou za rok písemnou/e-mailovou pozvánkou zaslanou alespoň 14 dnů před termínem konání členské schůze všem členům spolku. Pozvánka obsahuje návrh programu připravený radou.
 4. Rada svolá mimořádnou členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
 5. Členská schůze zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
  2. schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  3. volí a odvolává členy rady spolku,
  4. rozhoduje o počtu členů rady spolku,
  5. volí a odvolává členy revizní komise,
  6. rozhoduje o vzniku a zrušení členství,
  7. rozhoduje o zrušení spolku.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 7. Každý člen má jeden hlas.
 8. O způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu rozhoduje členská schůze.
 9. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů s výjimkou rozhodování o změnách stanov a zrušení spolku.
 10. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů.
 11. Tam, kde členská schůze rozhoduje prostou většinou, je možné hlasování per rolam za těchto podmínek:
  1. lhůta pro hlas je stanovena na 72 hodin od doby odeslání.
  2. hlasování může vyvolat člen Rady spolku.
  3. usnesení je platné vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů.

Čl. 8
Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Rada řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 3. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 4. Rada má nejméně pět členů, počet členů rady je vždy lichý.
 5. Rada ze svého středu volí a odvolává předsedu rady spolku a minimálně jednoho místopředsedu rady spolku.
 6. Radu svolává předseda.
 7. Rada svolává členskou schůzi.
 8. Předseda a místopředseda rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
 9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 10. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 11. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 9
Předseda a místopředsedové

 1. Předseda a 2 místopředsedové jsou statutárním orgánem spolku. Za spolek navenek jednají jeho jménem předseda nebo místopředsedové – každý z nich samostatně. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci nebo funkce není obsazena, vykonává jeho pravomoc radou pověřený místopředseda. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
 2. Rada spolku volí předsedu a 2 místopředsedy
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady,
 4. Předseda je zodpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

Čl. 10
Revizní komise

 1. Revizní komise je tříčlenná. Ze svého středu si volí předsedu.
 2. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v radě spolku.
 3. Revizní komise kontroluje provoz spolku, především jeho hospodaření a dále provádí kontrolní činnost podle vlastních rozhodnutí. Písemné zprávy o výsledcích své činnosti s návrhy na opatření předkládá radě a členské schůzi.

Čl. 11
Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitými nemovitým majetkem.
 2. Spolek se svým i svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s cíli a zaměřením spolku.
 3. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. příspěvky členů a příznivců spolku,
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob, sponzorů,
  3. dotace a granty příslušných státních orgánů a jiných právnických osob, s nimiž spolek disponuje podle pravidel stanovených těmito orgány.
 4. Za hospodaření odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 5. Spolek je neziskovou organizací

Čl. 12
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze s dvoutřetinovým souhlasem všech členů spolku,
  2. rozhodnutím soudu.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Liberci dne 9. června 2014

Názory a komentáře